RO HU
https://korondkozseg.ro/korondkozseg/wp-content/uploads/2020/05/cropped-korond-bg-scaled-2.jpg

Viceprimar

Ravasz Ferenc

Viceprimar

Descrierea postului și informații de contact

Contact

0266249101 104
corund@hr.e-adm.ro
Luni: 10 00 - 12 00
Miercuri-Vineri: 10 00 - 12 00

Activități principale

 • Asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
  educația,serviciile sociale, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situațiile de urgență, protecția mediului, dezvoltarea urbană, podurile și drumurile publice, alimentare cu apă canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public, locuințele sociale.
 • Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii ,evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute în punctul 1.
 • Emite avize,acorduri, autorizații date în competența primarului prin lege și alte acte
  normative.
 • Verifică prin compartimentele de specialitate corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial.
 • Elaborează proiecte de strategii privind starea economică, socială și de mediu a comunei și le supune aprobării consiliului local.
 • Asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune spre aprobare consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora.
 • Va coordona și verifica activitatea următoarelor servicii repartizate prin organigrama din aparatul de
  specialitate al primarului și a serviciilor publice :

  • Compartimentul urbanism,dezvoltare locală,amenajarea teritoriului,lucrări publice,protecția mediului,autorizare transport.
  • Compartimentul administrativ gospodăresc.
  • Serviciul public de asistență socială și autoritate tutelară.
  • Propune sau aplică măsuri disciplinare împotriva celor care nu își realizează atribuțiile de serviciu.
  • Asigură elaborarea proiectelor de hotărâre și a documentațiilor pentru susținerea acestora precum și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în aceste domenii.
  • Sprijină primarul în elaborarea proiectului de buget în sfera activităților pe care le coordonează.
  • Asigură buna administrare, întreținere și curățare a drumurilor din localitate și ia măsuri pentru prevenirea accidentelor rutiere.
  • Ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animalele domestice și sălbatice.
  • Răspunde pentru buna administrare a bunurilor din domeniul public și privat al comunei și ia măsurile legale în cazul distrugerii, degradării sau dispariției acestora.
  • Sesizează în timp util primarul și consiliul local asupra problemelor mai importante cât și asupra deficiențelor din domeniile pe care le coordonează, propunând măsuri urgente pentru remedierea acestora.
  • Organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate.
  • Controlează orarul de funcționare, igienă și salubritatea localurilor publice cu sprijinul serviciului de specialitate.
  • Răspunde pentru consumul de carburanți al autoturismelor/mașinilor/utilajelor/echipamentelor aflate în dotarea și patrimoniul Primăriei Corund.
  • Îndeplinește orice alte sarcini încredințate de către primar sau de consiliul local.