RO HU
https://korondkozseg.ro/korondkozseg/wp-content/uploads/2020/05/cropped-korond-bg-scaled-2.jpg

Secretar

László Mónika

Secretar General

Descrierea postului și informații de contact

Contact

0266249101 3
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Vineri: 12 00 - 14 00

Activități principale

 • Avizează pentru legalitate Dispoziţiile emise de Primarul comunei Corund precum şi Hotărârile adoptate de Consiliul Localal comunei Corund.
 • Participă la şedinţele Consiliului Local al comunei Corund.
 • Întocmeşte Procesul verbal al şedinţelor Consiliului Local şi îl afişează la sediul Primăriei.
 • Asigură aducerea la cunoştinţă publică a Hotîrârilor şi Dispoziţiilor adoptate sau emise pe plan local şi care sunt de interes general.
 • Convoacă CL la şedinţele ordinare sau la şedinţele extraordinare, comunicând ordinea de zi.
 • La începutul fiecărei şedinţe citeşte procesul-verbal al şedinţei anterioare, supusându-l spre aprobare.
 • Face prezenţa la şedinţele CL al comunei Corund.
 • Redectează Hotărârile CL.
 • Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Cl şi a comisiilor de specialitate ale acestuia.
 • Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, asigurp şi garantează legalitatea actelor întocmite şi eliberate de Primăria comunei Corund şi CL.
 • Comunică HCL al comunei Corund Primarului şi Prefectului judeţului Harghita.
 • Organizează arhiva şi evidenţa statistică a HCL al comunei Corund şi a Dispoziţiilor Primarului comunei Corund.
 • Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanelor interesate a actelor prevăzute la lit.a în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Este persoana responsabilă cu ANI, exercitând atribuţiile privind completarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ala funcşionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Corund şi ale consilierilor locali.
 • Coordonează activităţile de evaluare anuală a performanşelor profesionale individuale ale salariaţilor instituţiei şi de acordarea a gradelor profesioanale.
 • Întocmeşte documentaţia de aprobare sau modificare a organigramei aparatului propriu de specialitate a primarului, statul de funcţii şi de personal.
 • Organizează concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, în condiţiile legii.
 • Întocmeşte dispoziţiile de încadrare, detaşare, transfer, încetare a activităţi, pensionare şi orice alte modificări apărute în raporturile de muncă.
 • Întocmeşte contractele de muncă şi ţine evidenţa fişelor postului ce cuprind sarcinile de serviciu ale fiecărui angajat.
 • Efectuează operaţiunile privind încadrarea şi orice modificare intervenită pe parcursul desfăşurării activităţii pentru salariaţi şi pentru asistenţii angajaţi pentru bolnavii cu handicap.
 • Aduce la cunoştinţă publică rapoartele de activitate ale consilierilor locali şi viceprimarului.
 • Îndeplineşte atribuţii de stare civilă în lipsa motivată a ofiţerului de stare civilă.
 • Coordonează activitatea compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate ale primarului.
 • Urmăreşte actualizarea permanentă a listelor electorale cuprizând locuitorii comunei cu drept de vot.
 • Aduce la cunoştinţa personalului aparatului de specialitateal primarului noutăşile legislative oferind sprijin juridic pentru corecta aplicare a acestora.
 • Este membru în Comisia de inventariere a terenurilor potrivit Legii nr.165/2013.
 • Este membru în Comisia locală de fond funciar, aduce la cunoştiinţa celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar.
 • Urmăreşte înregistrarea în Registrul special a contractelor de arendare şi înregistrarea acestora în Registrul agricol.
 • Coordonează, verifică şi răspunde pentru modul de completare şi ţinere la zi a Registrului agricol.
 • Îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în Registrul agricol.
 • Urmăreşte comunicarea datelor centralizate către Direcţia generală de statistică la termenele prevăzute.
 • Urmăreşte evidenţa Certificatelor de producător, modul de eliberare al acestor documente.
 • Întocmeşte fişa postului pentru personalul din aparatul de specialitate ale primarului.
 • Avizează pentru legalitatea Certificatele de urbanism şi Autorizaţiile de construire conform Legii nr.50/1991.
 • Coordonează activitatea compartimentului de specialitate care desfăşoară activitate în domeniul autorităţii tutelare şi a protecţiei sociale.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local sau Primarul.