RO HU
https://korondkozseg.ro/korondkozseg/wp-content/uploads/2020/05/cropped-korond-bg-scaled-2.jpg

Primăria Corund

Conducerea primăriei din Comuna Corund

Katona Mihály
Primar

Primarul comunei asigură respectarea drepturilor de bază și a libertății cetățeniilor, a Constituției precum și a legilor, a decretelor emise de Președintele României, a ordinelor și deciziilor ministeriale și aplicarea deciziilor consiliului local. Primarul, conducătorul administrației locale, asigură funcționarea bună a acesteia. Comuna este reprezentată de primar cu alte instituții publice, fie acestea române sau de peste hotare, precum și în relații cu persoana juridice, dar și în fața justiției. Primarului îi sunt atribuite toate activitățile financiare. Conduce instituțiile și serviciile publice locale cu suportul viceprimarului și a consilierului juridic. În vederea efectuării sarcinilor, primarul emite diferite ordine.

Ravasz Ferenc
viceprimar
László Mónika
Secretar General

Descrierea postului de manager și informații de contact.

Contact

0266249101 5
corund@hr.e-adm.ro
---

Activități principale

Coordonarează eficient activităţile proiectelor în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate. Asigurară comunicărea cu partenerii din cadrul proiectului şi urmăreşte respectarea obligaţiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat. Pregăteşte şi organizează planurile de activitate in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, administrarea bugetului proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile şi cu conditiile finanţatorului, valorificarea si dezvoltarea oportunitatilor pe durata implementarii proiectului. Coordoneaza activităţile din cadrul proiectului, supervizand direct echipele tehnice, consultanţii si alţi colaboratori implicati. Face propuneri de îmbunataţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii obiectivelor propuse. Evalueaza impactul proiectului şi il comunică conducerii, finanţatorilor si partenerilor de proiect. Întocmeşte nota interna în fiecare an către toate compartimentele in vederea obţinerii de la acestea a referatelor de necesitate pentru a le centraliza si a intocmi la timp programul anual al achiziţiilor publice

Vágási Albert
Manager
Piros Szabolcs
Manager
Ravasz Levente
Manager

Descrierea postului secretariat, și informații de contact.

Contact

0266249101 0
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

 • Sortează şi înregistrează corespondenţa primită în registrul de intrări-ieşiri (număr, dată, denumirea instituţiei, telefon, conţinutul mesajului, alte informaţii considerate necesare).
 • Preia şi direcţionează apelurile telefonice, iar dacă persoana solicitată este ocupată / lipseşte, preia eventualele mesaje şi le transmite ulterior sau direcţionează apelul către persoanele care ar putea să cunoască problema.
 • înainte de transferarea mesajului află cine sună şi eventual în ce problemă; transmite aceste informaţi persoanei interesate înainte de a transfera efectiv legătura.
 • Primeşte persoanele din afară, îi informează pe cei interesaţi despre sosirea acestora după care conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurând protocolul aferent.
 • In cazul în care persoana care primeşte vizita este ocupată / lipseşte, pune oaspeţii în legătură cu altcineva care cunoaşte problema.
 • Menţine evidenţa primirii faxurilor, se ocupă de copierea şi înregistrarea lor (conţinutul mesajului, număr, data), îndosarierea lor în bibliorafturi (Primite, Trimise)
 • Completează borderourile pentru Prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curierat rapid sau poştă normală), completează adresele pe plicuri, împachetează coletele, înregistrează plicurile trimise.
 • Programează interviurile şi audienţele.
 • Copiază / redactează / tehnoredactează diferite materiale.
 • Primeşte şi transmite e-mail-uri şi memo-uri.

Îndeplinește și alte atribuții și execută orice alte dispoziții date de superiorii ierarhici.

Katona Katalin
Contabilă
Kelemen Gyöngyvér
Contabilă
Fábián Jolán
Secretară

Descrierea postului de contabilitate, și informații de contact.

Contact

0266249101 8
corund@hr.e-adm.ro
---

Activități principale

Întocmește împreună cu ordonatorul principal de credite proiectul de buget al comunei Corund pentru a fi supus aprobării Consiliului local. Pregătește lucrările privind cheltuielile bugetului atât în fază de proiect cât și în forma definitivă. Stabilește dimensionarea cheltuielilor și transferul din bugetul administrației centrale de stat, în funcție de nivelul veniturilor proprii determinate în colaborare cu organele de evidență și încasare a impozitelor și taxelor locale. Urmărește execuția cheltuielilor prevăzute în bugetul local al comunei Corund cât și a fondurilor extrabugetare și informează periodic Consiliul local despre modul de realizare al acestora. Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului comunei Corund. Coordonează și controlează activitatea de venituri și cheltuieli. Întocmește listele de investiții aprobate de Consiliul local al comunei Corund. Exercită controlul lunar asupra operațiunilor efectuate prin caseria proprie. Răspunde de utilizarea corectă a creditelor bugetare, întocmește situații lunare și dări de seamă trimestriale. Este conducătorul compartimentului financiar-contabil.Asigură gestionarea fondurilor prevăzute în buget pe baza ordinelor de plată și dispozițiilor bugetare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont. Răspunde de organizarea și desfășurarea lucrărilor de inventariere, este secretarul tehnic al comisiei de inventariere comunală.

Descrierea postului de resurse umane, și informații de contact.

Contact

0266249101 8
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

 • Asigurarea unei bune evidente a contractelor individuale de munca .
 • Gestionarea dosarelor personale ale angajatilor.
 • Organizarea si derularea operatiunilor de evidenta a personalului si de salarizare in cadrul instituţiei.
 • Intocmeste actele referitoare la incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractelor individuale de munca in conformitate cu Codul Muncii
 • Elibereaza la cerere orice document care atesta calitatea de actual sau fost salariat
 • Inregistreaza si transmite in aplicatia REVISAL modificarile legate de incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractelor individuale de munca

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

 • Ţine evidenţa prezenţei la lucru.
 • Calculează salariile.
 • Întocmeşte pontajele şi statele de plată în fiecare lună.
 • Centralizează datele din conturile de salarii şi din statele de plată, a datelor necesare întocmirii raportului statistic lunar şi anual.
 • Ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale,învoirilor, nemotivatelor.
 • Asigura intocmirea contractelor individuale de munca, precum si arhivarea acestora.
 • Gestioneaza documentele de evidenta a contractelor de munca.
 • Verifica conformitatea drepturilor salariale conform pontajului, contractelor de munca, si legislatiei in vigoare.
 • La cererea salariatilor si in conformitate cu prevederile legale elibereaza adeverinte.
 • Întocmeşte adeverinţe pentru dosarele de pensie cu contribuţia de asigurări sociale.
 • Primeste si analizeaza diferite cereri / reclamatii ale salariatilor in domeniul resurselor umane propunând solutii pentru rezolvarea acestora.
 • Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi a plângerilor angajaţilor.
 • Identifică problemele cu care se confruntă angajaţii şi propune conducerii Primăriei soluţii pentru rezolvarea acestora.
 • Este desemnată ca responsabilă pentru problemele legate de funcţionarea S.C GOSP COMUNCOR SRL.
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale instituţiei in limitele respectarii temeiului legal.

Descrierea responsabilitatilor postului

 • ) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
  • Mentine relatii profesionale cu toti colegii si cu persoanele din exterior.
  • Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre toate compartimentele.
  • Raspunde de informarea angajatilor cu privire la orice modificare a drepturilor salariale.
  • Are o atitudine politicoasa atât fata de colegi, cât si fata de persoanele din exterior cu care vine in contact in cadrul instituţiei.
 • ) In raport cu obiectivele postului
  • Raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor si documentelor de personal emise.
  • Asigura deplina confidentialitate a datelor de personal cu care opereaza.
  • Raspunde de modul de arhivare si de pastrare a documentelor de personal.
  • Aduce la cunostinta Compartimentului Financiar-Contabil modificarile aparute in relatiile de munca (angajari, incetarea raporturilor de munca, concedii fara plata).
  • Raspunde de gestionarea documentelor de evidenta a contractelor de munca.
  • Respecta prevederile legale in ceea ce priveste activitatea de gestiune a personalului.
 • ) Privind securitatea si sanatatea muncii
  • Respecta normele de Sanatatea si Securitatea Muncii si PSI, pentru a evita producerea de accidente si / sau imbolnavirile profesionale.
 • ) Privind regulamentele / procedurile de lucru
  • Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
  • Respecta legislatia in vigoare referitoare la evidenta, inregistrarile si arhivarea documentelor de personal.
  • Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil..
Tófalvi Enikő
Resurse umană
Szabó Izabella
Taxe și impozite
Simófi Balázs Judit
Taxe și impozite

Descrierea postului de taxe și impozite, și informații de contact.

Contact

0266249101 4
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

 • Elaborează documentațiile necesare pentru stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor și taxelor speciale date în competența administrației publice locale.
 • Calculează impozitele și taxele locale datorate de persoanele fizice și juridice.
 • Ține evidența agenților economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, indiferent de forma de proprietate.
 • Întocmește registrul de rol pentru impozitele și taxele locale pentru fiecare contribuabil în parte.
 • Urmărește încasarea impozitelor și taxelor datorate de contribuabili.
 • Întocmește dosarele privind înscrierile și radierile auto la nivelul comunei Corund.
 • Preia și înregistrează declarațiile de impunere depuse de contribuabili.
 • Trimite înștiințări persoanelor cu debit față de bugetul local.
 • Descarcă împreună cu referenții fiscali toate debitele datorate de persoanele fizice și juridice.
 • Eliberează adeverințe și certificate fiscale pentru persoanele fizice și juridice în baza registrelor fiscale la termenele și cu respectarea prevederilor legale privind valoarea de impozitare a bunurilor imobile.
 • Predă agenților fiscali înștiințările de plată și procesele verbale de impunere după ce au fost efectuate operațiunile de debitare- în registrele de rol unic și în registrele de evidență a veniturilor pentru înmânarea acestora contribuabililor.
 • Preia ,deține și asigură evidența dosarelor, borderourilor debit-încasări, impozit pe teren și clădiri pentru persoane fizice.
 • Ține evidența înlesnirilor la plată acordate contribuabililor.
 • Emite borderouri de debite pentru persoanele fizice.
 • Prezintă la cerere informări privind realizarea veniturilor bugetului local precum și aspectele constatate.
 • Informează primarul și contabilul despre contribuabilii înscriși în evidența specială a insolvabililor și urmărește permanent starea de insolvabilitate al acestora.
 • Întocmește situațiile statistice cu datele necesare din documentele pe care le deține .

Descrierea postului de Starea civilă, și informații de contact.

Contact

0266249101 6
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

 • Întocmește la cerere sau din oficiu acte de naștere, de căsătorie,de deces și eliberează certificatele doveditoare.
 • Înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registre.
 • Eliberează extrase de pe actele de stare civile la cererea autorităților precum și dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice.
 • Trimite formațiunilor de evidență a populației înregistrări,comunicările nominale pentru născuți vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, certificatele anulate la completare,actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate.
 • Întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces.
 • Ia măsuri de păstrare în condiții corespunzătoare a registrelor și certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariția acestora.
 • Atribuie CNP pe baza listelor de coduri precalculate pe care le arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate.
 • Propune anual necesarul de registre , certificate de stare civile, formulare, cerneală specială pentru anul următor.
 • Se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civile pierdute sau distruse după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise.
 • Ia măsuri pentru reconstituirea sau înlocuirea ulterioară a actelor de stare civilă în cazurile prevăzute de lege.
 • Înaintează la Consiliul Județean exemplarul II. al registrelor de stare civilă când toate filele din registru au fost completate.
 • Sesizează imediat serviciul județean de specialitate în cazul dispariției unor documente de stare civilă.
 • Efectează divorțul pe cale administrativă.
 • Eliberează adeverința de înhumare sau incinerare a cadavrului.
 • Primește cereri de schimbare a numelui și înaintează organului competent dosarul respectiv.
 • Introduce din oficiu acțiuni la instanțele judecătorești pentru rectificarea, completarea sau anularea unor înregistrări în registrele de stare civilă.
 • Înaintează Biroului notarilor publici cererile pentru deschiderea procedurii succesorale.
 • Întocmește carnetele de familie.
 • Organizează și răspunde pentru arhiva Primăriei Corund.
 • Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de către primar sau secretar
Ravasz Andrea
Social
Molnos Helga
Social
Máté Berta
Stare civilă

Descrierea postului de Social, și informații de contact.

Contact

0266249101 6
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

 • Identifică segmentul de populație ce face obiectul activităților de asistență socială.
 • Identifică și evaluează problemele socio-umane dintr-o anumită regiune, comunitate sau localitate.
 • Face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu copii cu probleme socio-economice, cu venituri minime sub nivelul de subzistență.
 • Întocmește anchete sociale privind situația materială și educațională pe care familiile vulnerabile le asigură copiilor lor.
 • Întocmește situația copiilor lipsiți de ocrotire părintească și propune , după caz, instituirea tutelei sau curatelei.
 • Evaluează situația familiilor cu statut socio-economic sub nivelul de subzistență și întocmește anchete sociale pentru cazurile care necesită acordarea ajutorului social.
 • Colaborează cu serviciile de stare civilă și evidența populației și sesizează, după caz, situațiile în care sunt persoane fără acte de identitate sau expirate.
 • Întocmește dosare pentru acordarea alocației pentru nou-născuți.
 • Întocmește dosarele pentru acordarea alocațiilor de stat pentru copii, alocațiilor familiale complementare și alocațiilor de susținere pentru familiile monoparentale.
 • Întocmește dosare pentru acordarea ajutorului social , a ajutorului pentru situații de urgență, a ajutorului pentru încălzire.
 • Întocmește fișele de calcul pentru cuantumul ajutorului , transmite dispozițiile primarului cu privire la acordarea /neacordarea ajutorului și întocmește situații cu privire la participarea la activitățile în folosul comunității.
 • Asigură înaintarea la timp a anchetelor sociale solicitate de către instanțele judecătorești și alte instituții.
 • Întocmește situații statistice legate de activitatea pe linie de asistență socială, conform prevederilor legale.
 • Răspunde în termen legal adreselor și cererilor ce îi sunt repartizate.
 • Prezintă secretarului comunei informări cu privire la acțiunile întreprinse și face propuneri pentru îmbunătățirea activității de asistență socială și protecția copilului.
 • Ține evidența persoanelor cu handicap , a asistenților personali ai persoanelor cu handicap, verificând îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de lege.
 • Verifică dacă și în ce condiții asistenții personali asigură îngrijirea persoanelor cu handicap.
 • Întocmește proiectele de dispoziții privind schimbarea situației asistenților personali și le înaintează secretarului.

Descrierea postului de Casier, și informații de contact.

Contact

0266249101 7
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

 • Încasează taxele si impozitele locale stabilite de lege si de Consiliul Local cu respectarea termenelor de plată;
 • Întocmeşte la termen evidenta cu privire la sumele încasate;
 • Efectuează operatiuni de debitări si scăderi, scutiri, reduceri,calculeză majorări de întarziere
 • Comunică procesul verbal de înstiintare de plată al contribuabililor, cu privire la debitele stabilite, rămăşitele si accesoriile fiscale, aferente acestuia;
 • Înstiintează contribuabilii cu privire la obligatiile declarative ce le revin potrivit legii;
 • Organizează si execută activitatea de urmarire silită a contribuabililor care nu-si achită taxele si impozitele datorate.
 • Înmânează contribuabililor înstiintările de plată a impozitelor si taxelor
 • Colaboreaza cu compartimentul “Registrul agricol“, precum si cu celelelte structuri organizatorice corespunzator fluxurilor informationale, existente intre acestea;
 • Asigura arhivarea tuturor documentelor rezultate din domeniul sau de activitate;
 • Acorda bonificatii legale in cazul platilor facute cu anticipatie;
 • Depune sumele incasate la caseria unitatii tertorial administrative, in termenul prevazut de actele normative in vigoare;
 • Intocmeste zilnic in borderoul desfasurator sumele incasate in conformitate cu subdiviziunile clasificatiei bugetare pe care le preda contabilului;
 • Verifica anual contribuabilii inscrisi in evidenta speciala privind cazurile de insolvabilitate;
 • Identifica pe raza de activitate persoane care exercita diferite activitati producatoare de venit sau poseda bunuri supuse impozitarii si sesizeaza organele competente in vederea impunerii acestora;
 • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Local, de Primar sau Viceprimar.
Fábián Kinga
Casier
Fábián László
Casier

Descrierea postului de Urbanistică, și informații de contact.

Contact

0266249101 2
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

Compartimentul Urbanism îndeplinește următoarele sarcini:

 • preluarea și verificarea cererilor și documentelor necesare pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție
 • întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție
 • ține evidența exactă a autorizațiilor și certificatelor emise
 • asigură respectarea măsurilor luate în vederea protejării monumentelor istorice
 • colaborează cu unități speciale în vederea întocmirii și actualizării documentelor pentru amenajarea teritoriului
 • verificarea reglementărilor în construcții, întocmirea proceselor verbale și acordarea amendelor în cazul contravențiilor
 • examinarea notificărilor legate de construcții, asigurarea respectării reglementărilor
 • verifică aspectul legal al localizării panourilor publicitare și a afișelor

Orbán László
Urbanism
Makó Ferenc
Bunuri publice

Descrierea postului de Bunuri publice, și informații de contact.

Contact

0266249101 2
0741433522
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

Inventarierea și întreținerea bunurilor mobile și imobile deținute de comună..

Descrierea postului de Agricol, și informații de contact.

Contact

0266249101 1
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

 • Conduce și ține la zi Registrele agricole, le păstrează în bună stare iar după expirarea termenului de folosire le predă în arhivă.
 • Înregistrează în Registrele agricole bunurile mobile și imobile, animalele și alte bunuri deținute de persoane fizice și juridice în comuna Corund.
 • Urmărește și operează mișcarea acestora pe tot parcursul anului.
 • Verifică în gospodăriile populației și la persoane juridice exactitatea datelor declarate și înscrise în Registrele agricole.
 • Comunică datele centralizate către Direcția județeană de statistică la termenele prevăzute de actele normative în vigoare.
 • Aduce la cunoștința secretarului comunei a tuturor greșelilor de înscriere în Registrul agricol, în privința rectificării lor.
 • Întocmește adeverințele, certificatele de situație materială și celelalte dovezi ce se eliberează în baza Registrelor agricole.
 • Colaborează direct cu Comisia locală de Fond Funciar, pune la dispoziția acesteia documentele și datele solicitate, eliberează copii de pe documentele depuse pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
 • Participă la ședințele Comisiei de Fond Funciar.
 • Colaborează cu secretarul comunei pentru întocmirea unor materiale sau situații solicitate de alte organe .
 • Eliberează biletele de adeverire a proprietății animalelor în vederea vânzării acestora.
 • Eliberează Certificatele de producător agricol.
 • Asigură evidența proprietarilor de teren arabil, beneficiarilor ajutoarelor bănești atribuite de stat, întocmește documentațiile necesare pentru acordarea sprijinului producătorilor agricoli.
 • Participă ca delegat din partea Primăriei la constatări și evaluări de pagube în agricultură.
 • Ține evidența contractelor de arendă, înregistrânu-le în registre speciale.
 • Urmărește modul în care deținătorii de terenuri asigură cultivarea acestora.
 • Întocmește procesul-verbal al ședințelor Consiliului local al comunei Corund.
 • Îndeplinește orice atribuții stabilite de Consiliul local , de Primar, Viceprimar și Secretar al comunei Corund.

Oláh Zita
Agricol
Károly Gyöngyvér
Agricol
Fábián Judit
Persoană auxiliară

Descrierea postului de Cultură, și informații de contact.

Contact

0266249101 2
corund@hr.e-adm.ro
Luni - Joi: 8 00 - 11 30;    12 00 - 15 30
Vineri: 8 00 - 11 30;     12 00 - 13 00

Activități principale

Organizarea de evenimente culturale în comună.